Hỗ trợ trực tuyến

Hội KTS:

Cty Kiến Trúc:

Webmaster:

(+84) 63 3 821 379

Dinhmucchiphiquanlyduandautuxaydung2017

Định mức chi quản lý dự án đầu tư xây dựng mới nhất 2017

=> Xem File excel Toàn văn điểm mới định mức Tại Đây

1. Thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư 01/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017, thay thế Thông tư 17/2013/TT-BXD ; đồng thời:

- Đối với dự toán CPKSXD phê duyệt trước ngày 01/4/2017 nhưng chưa ký hợp đồng thực hiện thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng hướng dẫn của Thông tư 01 để điều chỉnh dự toán.

- Đối với các công tác khảo sát xây dựng đã ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

=> Xem chi tiết Tại Đây

Điểm đáng chú ý của bảng “toàn văn điểm mới định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng” đề cập đến các vấn đề sau đây:

- Bảng số 1, Mục II, Phần I của Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng.

- Bảng số 1, Khoản 2 của Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.

- So sánh sự khác biệt giữa định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng trước ngày 01/3/2017 và thời điểm từ ngày 01/3/2017 trở đi (nêu ra % thay đổi) đối với 05 loại công trình sau đây:

+ Công trình dân dụng

+ Công trình công nghiệp

+ Công trình giao thông

+ Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thanh Hữu


Quay lại